Szivárvány Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium

1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12.
Telefon: 06 1 347-0950
iskolaszivarvanygszkihu

Tanulóinknak

Érettségi vizsga témakörök (középszint)

BIOLÓGIA Középszintű érettségi vizsga témakörök

A vizsga formája

Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Témakör

Követelmények

1. Bevezetés a biológiába

A biológia tudománya

Fizikai, kémiai alapismeretek

2. Egyed alatti szerveződési szint

Szervetlen és szerves alkotóelemek:

Elemek, ionok

Szervetlen molekulák

Lipidek

Szénhidrátok

Fehérjék

Nukleinsavak, nukleotidok

Az anyagcsere folyamatai:

Felépítés és lebontás kapcsolata

Felépítő folyamatok

Lebontó folyamatok

Sejtalkotók (az eukarióta sejtben)

3. Az egyed szerveződési szintje

Nem sejtes rendszerek:

Vírusok

Önálló sejtek:

Baktériumok

Egysejtű eukarióták

Többsejtűség:

Gombák, növények, állatok elkülönülése

Sejtfonalak

Teleptest és álszövet

Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak

Viselkedés

4. Az emberi szervezet

Homeosztázis

Kültakaró

A mozgás

A táplálkozás

A légzés

Az anyagszállítás

A kiválasztás

A szabályozás

Az idegrendszer általános jellemzése

Az emberi magatartás biológiai-pszichológiai alapjai

Hormonrendszer, hormonális működések

Immunrendszer, immunitás

Szaporodás és egyedfejlődés

5. Egyed feletti szerveződési szintek

Populáció

Életközösségek (élőhelytípusok)

Bioszféra, globális folyamatok

Ökoszisztéma

Környezet- és természetvédelem

6. Öröklődés, változékonyság, evolúció

Molekuláris genetika

Mendeli genetika

Populációgenetika és evolúciós folyamatok

A bioszféra evolúciója

FÖLDRAJZ Középszintű érettségi vizsga témakörök

A vizsga formája

Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Témakör

Követelmények

1. Térképi ismeretek

A földrajzi környezet ábrázolásának lehetőségei, módjai.
A különböző tartalmú és fajtájú térképeken közölt információk leolvasása, az egyszerű összefüggések feltárása és alkalmazása.

Tájékozódás a térképen és a térképpel.

Távérzékelés és térinformatika.

2. Kozmikus környezetünk

A csillagászati ismeretek fejlődése.

A Világegyetem.

A Nap és kísérői.

A Föld mint égitest. (Tengely körüli forgás, Nap körüli keringés.)

Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében.

3. A geoszférák földrajza

A kőzetburok

A levegőburok

A vízburok

A geoszférák kölcsönhatásai

4. A földrajzi övezetesség

A szoláris és a valódi éghajlati övezetesség.

A vízszintes földrajzi övezetesség.

Az egyes övezetek egyedi jellemzői.

A forró övezet. (Egyenlítői öv, Átmeneti öv, Térítői öv, Monszun vidék.) Az egyes övezetek egyedi jellemzői.

Mérsékelt övezet. (Meleg-mérsékelt öv, Valódi mérsékelt öv, Hideg-mérsékelt öv.)

Az egyes övezetek egyedi jellemzői.

A hideg övezet. (Sarkköri öv, Sarkvidéki öv.)

A függőleges földrajzi övezetesség.

5. Társadalmi folyamatok a 21. század elején

A népesség földrajzi jellemzői. (Demográfiai folyamatok, A népesség összetétele.)

Településtípusok, urbanizáció.

6. A világgazdaság jellemző folyamatai

Nemzetgazdaságok és a világgazdaság.

Integrációs folyamatok.

A globalizáció.

A monetáris világ.

7. Magyarország - Helyünk a Kárpát-medencében és Európában

A Kárpát-medence természet- és társadalom-földrajzi sajátosságai. Magyarország természetföldrajzi adottságai.

Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői.

A társadalmi-gazdasági fejlődés jellemzői.

Hazánk nagytájainak eltérő természeti és társadalmi-gazdasági képe.

A magyarországi régiók földrajzi jellemzői.

Természeti, kulturális és történelmi értékek védelme. Magyarország környezeti állapota.

Az országhatárokon átívelő kapcsolatok.

8. Európa földrajza - A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában

Európa általános természetföldrajzi képe.

Európa általános társadalom-földrajzi képe.

Az Európai Unió.

A területi fejlettség különbségei Európában.

Az Európai Unió magterületei (Egyesült Királyság, Franciaország, Benelux államok, Németország).

Fejlett gazdaságú országok Európa közepén (Ausztria, Svájc).

A gazdasági felzárkózás lehetőségeinek példái (Olaszország, Spanyolország, Görögország).

Kelet-Közép- és Délkelet-Európa rendszerváltó országai (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, Jugoszlávia utódállamai [Délszláv államok], Szlovénia, Horvátország, Szerbia).

Kelet-Európa (Oroszország, Ukrajna).

9. Az Európán kívüli földrészek földrajza

A kontinensek általános természet- és társadalom-földrajzi képe.

Ázsia általános földrajzi jellemzői.

Ázsia regionális földrajza (Kína, Japán, India, Délkelet-Ázsia iparosodott és iparosodó országai, Délnyugat-Ázsia).

Ausztrália és Óceánia. A sarkvidék földrajza.

Afrika általános földrajzi jellemzői. Afrika regionális földrajza.

Amerika földrajza.

Amerika országai, regionális földrajza (Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Latin-Amerika, Mexikó, Brazília, „Banánköztársaságok”, adóparadicsomok).

10. Globális kihívások - a fenntarthatóság kérdőjelei

A globálissá váló környezetszennyezés és következményei.

A demográfiai és urbanizációs válság.

Élelmezési válság.

A mind nagyobb méretű fogyasztás és a gazdasági növekedés következményei. A környezet- és a természetvédelem feladatai.

Magyar nyelv és irodalom Középszintű érettségi vizsga témakörök

A vizsga formája

Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

 

Témakörök/Képességek

Követelmények


Szövegértés

Információk feldolgozása és megítélése
Szépirodalmi, szakirodalmi és nem irodalmi szövegek értése, értelmezése


Szövegalkotás

Írásbeli kifejezőképesség


Beszéd, szóbeli szövegalkotás

 


Fogalmi műveltség Fogalomismeret, fogalomhasználat

 


Magyar nyelv


Kommunikáció

A nyelv mint kommunikáció.

Pragmatika.

Nyelvi és vizuális kommunikáció.

A kommunikáció működése.

Személyközi kommunikáció.

A tömegkommunikáció.


A magyar nyelv története

A nyelv mint történeti képződmény.

A magyar nyelv rokonsága.

Nyelvtörténeti korszakok.

A magyar nyelv szókészletének alakulása.

Nyelvművelés.


Ember és nyelvhasználat

Ember és nyelv.

A jel, a jelrendszer.

Általános nyelvészet.

Nyelvváltozatok.
Nemzetiségi nyelvhasználat és határon túli magyar nyelvűség.

Nyelv és társadalom.


A nyelvi szintek

Hangtan.

A helyesírás.

Alaktan és szótan.

A mondat szintagmatikus szerkezete.

Mondattan.


A szöveg

A szöveg és a kommunikáció.

A szöveg szóban és írásban.

A szöveg szerkezete és jelentése.

Szövegértelmezés.

Az intertextualitás.

A szövegtípusok.

Az elektronikus írásbeliség és a világháló hatása a szövegre, szövegek a médiában.


A retorika alapjai

A nyilvános beszéd. Érvelés, megvitatás, vita.

A szövegszerkesztés eljárásai.


Stílus és jelentés

Szóhasználat és stílus.

A szójelentés.

Stíluseszközök.

Stílusréteg, stílusváltozat.


Irodalom


Szerzők, művek

Művek a magyar irodalomból

Művek a világirodalomból

Színház és dráma

Az irodalom határterületei

Regionális kultúra és határon túli irodalom


Értelmezési szintek, megközelítések

Témák, motívumok

Műfajok, poétika

Korszakok, stílustörténet


Történelem Középszintű érettségi vizsga témakörök

A vizsga formája

Középszinten: írásbeli és szóbeli.

Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Témakörök/Képességek

Követelmények

Javasolt szóbeli témakörök

Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

Népesség, település, életmód

Egyén, közösség, társadalom

A modern demokráciák működése

Politikai intézmények, eszmék, ideológiák

Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

Történelmi időszakokat jelző előírt témakörök

Az ókor kultúrája

A középkor

A középkori magyar állam megteremtése és virágkora

Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (1492-1789)

Magyarország a kora újkorban (1490-1790)

A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914)

A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914)

A világháborúk kora (1914-1945)

Magyarország a világháborúk korában (1914-1945)

A jelenkor (1945-napjainkig)

Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig

Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek

MATEMATIKA Középszintű érettségi vizsga témakörök

A vizsga formája

Középszinten: írásbeli.

Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Témakör

Követelmények

Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok

Halmazelmélet

Logika
Logikai műveletek
Fogalmak, tételek, bizonyítások a matematikában

Kombinatorika

Gráfok

Számelmélet, algebra

Számfogalom

Számelmélet

Algebrai kifejezések, műveletek

Hatvány, gyök, logaritmus

Egyenletek, egyenlőtlenségek

Függvények, az analízis elemei

Függvények függvények grafikonjai, függvény-transzformációk

Függvények jellemzése

Sorozatok

Geometria, koordinátageometria, trigonometria

Alapfogalmak, ponthalmazok

Geometriai transzformációk

Síkgeometriai alakzatok Háromszögek Négyszögek Sokszögek
Kör

Térbeli alakzatok

Kerület-, terület-, felszín- és térfogatszámítás

Vektorok

Trigonometria

Koordinátageometria

Valószínűség-számítás, statisztika

Leíró statisztika

Valószínűség-számítás

 

ÉLŐ IDEGEN NYELV Középszintű érettségi vizsga témakörök

Témakörök

Személyes vonatkozások, család

A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai)

Családi élet, családi kapcsolatok

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők

Személyes tervek

Ember és társadalom

A másik ember külső és belső jellemzés Baráti kör

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel

Női és férfi szerepek

Ünnepek, családi ünnepek

Öltözködés, divat

Vásárlás, szolgáltatások (posta) Hasonlóságok és különbségek az emberek között

Környezetünk

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek

A városi és a vidéki élet összehasonlítása

Növények és állatok a környezetünkben

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért?

Időjárás

Az iskola

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat)

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok

A munka világa

Diákmunka, nyári munkavállalás

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás

Életmód

Napirend, időbeosztás

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás)

Étkezési szokások a családban

Ételek, kedvenc ételek

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben

Gyakori betegségek, sérülések, baleset

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)

Szabadidő, művelődés, szórakozás

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, Internet

Kulturális események

Utazás, turizmus

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés

Nyaralás itthon, illetve külföldön

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai

Tudomány és technika

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben

Gazdaság, pénz

 

FIZIKA Középszintű érettségi vizsga témakörök

A vizsga formája

Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Témakörök

Követelmények

Mechanika

A dinamika törvénye

Mozgások

Munka és energia

Folyadékok és gázok mechanikája

Hőtan, termodinamika

Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly

Hőtágulás

Összefüggés a gázok állapotjelzői között

A kinetikus gázmodell

Termikus és mechanikai kölcsönhatások

Halmazállapot-változások

A termodinamika II. főtétele

A hőterjedés formái

Elektromágnesesség

Elektrosztatika

Az egyenáram

Magnetosztatika. Egyenáram mágneses mezője

Az elektromágneses indukció

A váltakozó áram

Elektromágneses hullámok

Optika

A fény

Atomfizika, magfizika

Az anyag szerkezete

Az atom szerkezete

A kvantumfizika elemei

Az atommagban lejátszódó jelenségek

Sugárvédelem

Gravitáció és csillagászat

Gravitáció

A csillagászat elemeiből

Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek

Személyiségek

Elméletek, felfedezések, találmányok

 

KÉMIA Középszintű érettségi vizsga témakörök

A vizsga formája

Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Témakör

Követelmények

Általános kémia

Atomok és a belőlük származtatható

ionok

Molekulák és összetett ionok

Halmazok

A kémiai reakciók

A kémiai reakciók jelölése

Termokémia

Reakciókinetika

Kémiai egyensúly

Reakciótípusok

Protonátmenettel járó reakciók

Elektronátmenettel járó reakciók

A kémiai reakciók és az elektromos energia kölcsönhatása

Tudománytörténet

Szervetlen kémia

Az elemek és vegyületek szerkezete (az atom-, a molekula- és a halmaz- szerkezet kapcsolata)

Az elemek és vegyületek fizikai tulajdonságai és ezek anyagszerkezeti értelmezése

Az elemek és vegyületek kémiai

sajátosságai

Az elemek és vegyületek előfordulása

Az elemek és vegyületek laboratóriumi és ipari előállítása

Az elemek és szervetlen vegyületek legfontosabb felhasználásai

Az elemek és vegyületek jelentősége

Tudománytörténet

Szerves kémia

A szerves vegyületek szerkezete és csoportosításuk

A szerves vegyületek fizikai tulajdonságai

A szerves vegyületek kémiai sajátosságai

A szerves vegyületek előfordulása

A szerves vegyületek jelentősége

A szerves vegyületek laboratóriumi és ipari előállítása

Tudománytörténet

Kémiai számítások

Általános követelmények

Az anyagmennyiség

Az Avogadro-törvény

Oldatok, elegyek (százalékos összetételek, koncentráció, oldhatóság stb.)

A képlettel és reakcióegyenlettel kapcsolatos számítások

Termokémia

Kémiai egyensúly, pH-számítás

Elektrokémia

TESTNEVELÉS Középszintű érettségi vizsga témakörök

A vizsga formája

Középszinten: szóbeli és gyakorlati. Emelt szinten: szóbeli és gyakorlati.

Kompetenciák/Témakörök

 

Elméleti ismeretek

A harmonikus testi fejlődés

Az egészséges életmód

Testi képességek szerepe a teljesítményben

Gimnasztikai ismeretek

Atlétika

Torna

Zenés-táncos mozgásformák

Küzdősportok, önvédelem

Úszás

Testnevelés és sportjátékok

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek

Az olimpiai mozgalom létrejötte, célja, feladatai; magyar sportsikerek

Gyakorlati ismeretek

1. Gimnasztika

2. Atlétika

Futások

Ugrások

Dobások

3. Torna

Talajtorna

Szekrényugrás

Felemáskorlát

Gerenda

Ritmikus gimnasztika vagy aerobik

Gyűrű

Nyújtó

Korlát

4. Küzdősportok, önvédelem

5. Úszás

6. Testnevelés és sportjátékok

Kézilabda

Kosárlabda

Labdarúgás

Röplabda

 

INFORMATIKA Középszintű érettségi vizsga témakörök

A vizsga formája

Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emelt szinten: gyakorlati és szóbeli.

Témakör

Követelmények

1. Információs társadalom

Információkezelés

Jogi és etikai ismeretek

Információs rendszerek, információs társadalom

Elektronikus szolgáltatások

2. Informatikai alapismeretek - hardver

Informatikai környezet

A számítógép és a perifériák

3. Informatikai alapismeretek - szoftver

Az operációs rendszer

Állománykezelés

Hálózatok működése

4. Szövegszerkesztés

Szövegszerkesztő program használata

Szövegszerkesztő program műveletei

5. Táblázatkezelés

Táblázatkezelő program használata

Táblázatkezelő program műveletei

Diagramok szerkesztése

Problémamegoldás táblázatkezelővel

6. Adatbázis-kezelés

Az adatbázis-kezelés alapfogalmai

Adatbázis-kezelő program használata

Adatbázis-kezelő műveletek

7. Információs hálózati szolgáltatások

Kommunikáció az interneten

Weblapkészítés

8. Prezentáció és grafika

Prezentációkészítő program használata

Prezentációkészítő program műveletei

Grafika

9. Könyvtárhasználat

Könyvtárak

Információkeresés

 

BIBLIAISMERET Középszintű érettségi vizsga témakörök (2023-tól)

A vizsga formája

Középszinten: szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Témakörök

Követelmények

1. Bibliaismeret

Ószövetség

A világ és az ember teremtése, a bűnbeesés, a pátriárkák. Izrael történetének főbb szakaszai, fontosabb eseményei és jelentős vezetői.

Messiási próféciák, és azok beteljesedése, valamint a nemzetekre és Izraelre vonatkozó utolsó időkről szóló próféciák.

Alapvető ószövetségi bevezetés-tudományi ismeretek

A Biblia keletkezése, az ószövetség könyveinek keletkezése és felosztása.

Újszövetség

Jézus Krisztus földi életének eseményei, tanítása, engesztelő áldozata és feltámadása.

Az apostoli kor.

Alapvető újszövetségi bevezetés-
tudományi ismeretek

Az evangéliumok és az apostolok cselekedetei keletkezésének története és célja.

2. Kortörténeti háttér

Az ószövetségi zsidóság és a nemzetek története

A zsidó nép eredete, pátriárkák, egyiptomi fogság és honfoglalás.
Királyság kora, Izrael és Júda.
Az asszír és a babiloni fogság, a helyreállítás és a diaszpóra.

A korai egyház története

Jézus és az apostolok korának történeti háttere.
A jeruzsálemi gyülekezet története. A kereszténység elterjedésének főbb állomásai és jelentősebb gyülekezetei.

3. Fundamentális teológia

A kereszténység alaptanításai

A megtérés, a bibliai hit, a keresztségek, a kézrátevés, a halottak feltámadása, az örök ítélet.

4. Bibliai ünnepek

Az Úr ünnepei

Mózes könyvében leírt ünnepek ismerete.

5. A keresztény erkölcsi élet – etika

A kereszténység erkölcsi tanítása

Az ó- és újszövetségi etika. A keresztény etika normái a családi élet, a munka és a társadalmi élet területén.

6. Kompetenciák

 

Képesnek kell lennie arra, hogy a Bibliát ne csak olvassa, hanem megadott témák szerint tanulmányozza.

Bibliai eseményeket értelmezzen, azaz azoknak jelentést tulajdonítson.

Etikai kérdéseket, mai problémákat elemezzen.