Szivárvány Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium

1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12.
Telefon: 06 1 347-0950
iskolaszivarvanygszkihu

Közzétételi lista 2018

Közzétételi lista

Letölthető

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

Letölthető

A beiratkozásra meghatározott idő

  • a mindenkori tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban
  • pótbeiratkozás: minden augusztusban a munkatervben meghatározott napon
  • beiratkozás tanév közben: hétfőtől csütörtökig 13:00 - 15:00 óra között

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma a 2018-19-es tanévben

  • Nappali oktatás:

általános iskola 1. évfolyam: 1 osztály

szakközépiskola 9. évfolyam: 3 osztály

szakközépiskola 10. évfolyam: 1 osztály

szakközépiskola 11. évfolyam: 1 osztály

gimnázium 9. évfolyam: 1 osztály

gimnázium 10. évfolyam: 1 osztály

gimnázium 11. évfolyam: 1 osztály

szakgimnázium 12. évfolyam: 1 osztály

szakiskola 9. előkészítő évfolyam: 1 osztály

szakiskola 9. évfolyam: 1 osztály

szakiskola 10. évfolyam: 2 osztály

  • Esti oktatás (felnőttoktatás):

11. évfolyam: 1 osztály

12. évfolyam: 1 osztály

 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Az intézmény szolgáltatásai nappali tagozaton ingyenesek.

 

Étkezési díj:

 

Az étkezés az intézmény arra jogosult diákjai részére térítésmentes. A vonatkozó jogszabályok alapján 50 %-os térítési kedvezményre jogosult tanulók részére az önköltséget az intézmény biztosítja, így étkezési térítési díjat csak a térítésmentes vagy kedvezményes étkezésre nem jogosult tanulóknak kell fizetni.

Az étkezés napi díja: 550 Ft/fő (2017. október 01-i állapot szerint), illetve a mindenkori költségvetési törvény által normatív támogatásként meghatározott összeg a kiszámítás alapja.

 

Térítésmentes étkezésre jogosult:

-        akit nevelésbe vettek

-        aki utógondozói ellátásban részesül

-        általános iskolai évfolyamon aki rendszeres gyermekvédelmi kedveményben részesül.

 

Kedvezményes étkezésre jogosult:

-        aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (kiv. általános iskola)

-        aki tartósan beteg

-        aki fogyatékos

-        aki olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek.

Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.

Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – tanulószerződése alapján már jogosult.

A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

Fenntartói ellenőrzés

Az intézményt fenntartó Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 2017. november 29-én szakmai, törvényességi ellenőrzést tartott az intézményben.

Az ellenőrzés által érintett időszak: , 2016-2017-es, 2017-2018-es tanév.

Az ellenőrzés alapján a fenntartó az intézményi dokumentumok (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend) módosítására tett javaslatot.

Az intézmény a javaslatoknak megfelelően az intézményi dokumentumokat korrigálta.

Egyebekben a fenntartói ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel.

 

Egyéb ellenőrzés:

-

Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége

Munkakör megnevezése

Végzettség szintje

pedagógus 1.

doktori fokozat Phd

vegyészmérnök, vegyész szakos műszaki tanár, közoktatás vezető, pedagógia szakos tanár, ELTE doktori cím

pedagógus 2.

egyetem

földrajz szakos középiskolai tanár, történelem szakos középiskolai tanár

pedagógus 3.

főiskola

angol szakos nyelvtanár

pedagógus 4.

egyetem

irodalom, valamint történelem szakos tanár; magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

pedagógus 5.

egyetem

műszaki szakoktató, közoktatási vezető, pedagógia szakos bölcsész és tanár, irodalom szakos középiskolai tanár

igazgatóhelyettes

főiskola

könnyűipari mérnök, könnyűipari szakos mérnök-tanár, szakvizsgázott pedagógus (teljesítményértékelési és minőségfejlesztési szakterületen)

pedagógus 6.

egyetem

történelem,magyar nyelv és irodalomszakos középiskolai tanár

pedagógus 7.

egyetem

történelem szakos bölcsész és tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

pedagógus 8.

alapfokozat BSc

vendéglátó menedzser, élelmiszertechnológus mérnök

pedagógus 9.

egyetem

mérnök informatikus, szociálpedagógus, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus

pedagógus 10.

főiskola

tanító

pedagógus 11.

főiskola

lelkész

szakoktató 1.

középfokú iskolai végzettség

cukrász, mestercukrász

pedagógus 12.

főiskola

matematika-fizika szakos tanár

igazgató

mesterfokozat MA

inkluzív nevelés okleveles tanára, tanügyigazgatási szakértő, művészeti menedzser, könnyűipari mérnök, műszaki oktató, szakvizsgázott pedagógus, oktatási vezető

pedagógus 13.

főiskola

teológus

pedagógus 14.

főiskola

vendéglátóipari üzemgazdász

pedagógus 15.

főiskola

általános iskolai tanító, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár)

pedagógus 16.

egyetem

matematika szakos tanár, matematika-földrajz szakos tanár

pedagógus 17.

főiskola

közgazdász idegenforgalmi és szálloda szakon

pedagógus 18.

egyetem

közgazdász

pedagógus 19.

egyetem

angol szakos középiskolai tanár

pedagógus 20.

főiskola

műszaki szakoktató, közoktatás vezető

gyógypedagógus 1.

főiskola

gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár

iskolapszichológus

egyetem

okleveles pszichológus

pedagógus 21.

főiskola

jogi szakokleveles közgazdász, cukrász, közgazdász tanár

pedagógus 22.

mesterfokozat MA

biológia-környezettan szakos tanár

pedagógus 23.

egyetem

sportedző, testnevelés szakos tanár

szakoktató 2.

középfokú iskolai végzettség

szakács, mesterszakács

gyógypedagógus 2.

főiskola

általános iskolai tanító, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, közoktatás vezető, drámapedagógus, szociális szakigazgatás-szervező

gyógypedagógus 3.

egyetem

oligofrénpedagógia szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

közoktatási vezető

pedagógus 24.

egyetem

okleveles ének-zene tanár

pedagógus 25.

főiskola

tanító

-

Pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak

Munkakör

Végzettség

iskolatitkár (tartósan távol)

geográfus

1 fő

iskolatitkár

gazdálkodási  menedzserasszisztens

1 fő

rendszergazda

számítástechnikai szoftver üzemeltető

1 fő

laboráns (részmunkaidő)

ABC eladó

0,3 fő

laboráns (részmunkaidő)

általános iskola

0,3 fő

laboráns (részmunkaidő)

általános iskola

0,3 fő

műszaki vezető

szakközépiskolai érettségi, erősáramú villanyszerelő, hegesztő

1 fő

könyvtáros

főiskola

1 fő

Az intézmény nyitvatartása

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 1930 óráig tart nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók.

Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8 óra és 1930 óra között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 40 perc, az óraközi szünetek hossza 10 ill. 20 perc. Az étkezésre biztosított hosszabb szünet ideje: 13:00 – 13:20 óra között

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben a vezetői, irodai ügyeletet hetente, a munkarendben meghatározott napokon 900-1200 óra között kell megszervezni.

 

Csengetési rend

9-12. évf.

Általános iskola

1. óra

800-840

2. óra

850-930

800-830 (Beszélgetőkör)

3. óra

940-1020

1. óra

830-910

4. óra

1030-1110

2. óra

930-1010

5. óra

1130-1210

3. óra

1020-1100

6. óra

1220-1300

4. óra

1130-1210

7. óra

1320-1400

5. óra

1310-1350

8. óra

1410-1450

9. óra

1500-1540

10. óra

1550-1630

11. óra

1640-1720

12. óra

1730-1810

-

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

1. A tanév rendje

A tanév első napja: 2018. szeptember 03.

A tanév első félévének utolsó napja: 2019. január 25.

A tanév utolsó napja a végzős tanulók részére: 2019. május 02.

A tanév utolsó napja részszakképesítésben tanuló végzős tanulók részére: 2019. május 31.

A tanév utolsó napja: 2019. június 14.

2. Szünetek

Őszi szünet 2018.10.29. - 10.31.

Téli szünet 2018.12.27. - 20198.01.02.

Tavaszi szünet 2019.04.18. - 04.23.

Nyári szünet 2018.06.15. - 08.31.

3. Tanítás nélküli munkanapok felhasználása

Sportnap, Egészségtudatos nap  2018.09.28

Szalagavató 2018.12.01

Pályaorientációs nap  2018.12.19

Környezetvédelmi nap 2018.12.20;

Karácsony, hálaadás 2018.12.21

Hazafias nevelés napja  2019.03.14

Ballagás 2019.05.03

4. Programok, események, megemlékezések

Tanévnyitó ünnepség 2018. szeptember 03. 09:00 óra

Megemlékezés: Aradi vértanúk emléknapja 2018. október 05.

Ünnepség: október 23. 2018. október 24.

A Reformáció napja: október 30. 2018. november 09.

Szalagavató ünnepség 2018. december 01.
(Csili Művelődési Központ, 1201 Budapest, Nagy Győry István utca 4-6)

Nyílt napok: 2018. november 14-15.

Mikulás ünnepség (osztályszintű) 2018. december 06.

Baptista Futball Verseny 2018. december 08.

Hálaadás 2018. december 21.

Karácsonyi ünnepség 2018. december 21.

Megemlékezés: A holokauszt nemzetközi emléknapja 2019. január 25.

Farsang 2019. február 08.

Megemlékezés: A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 2019. február 22.

Ünnepség: március 15. 2019. március 14.

Megemlékezés a költészet napja alkalmából 2019. április 11.

A holokauszt áldozatainak emléknapja 2019. április 15.

A föld napja 2019. április 20.

Sportnap: 2019. szeptember 28.

Ballagás 2019. május 03.

Megemlékezés: A Nemzeti Összetartozás Napja 2019. június 02.

Tanévzáró ünnepség 2019. június 26.

A Nándorfehérvári Diadal Napja 2019. július 21.

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Jelenleg nincs elérhető adat.

 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

2017/2018-as tanév nappali rendszerű oktatás

2017. 10. 01. létszám

358 fő

Új beiratkozó a tanév során

16 fő

Összesen:

374 fő

ebből a tanév során tanulói jogviszonya megszűnt:

56 fő

2018. 06. 15-én a tanévet befejezte

318 fő

ebből

Sikeres szakmai vizsgát tett

43 fő

Sikeres érettségi vizsgát tett

9 fő

Eredményes javítóvizsgát tett

5 fő

A 2018-2019-es tanévben évfolyamismétlő

57 fő

Nem lépett tovább

64 fő

ebből

eredménytelen javítóvizsgát tett

13 fő

a tanulmányi követelményeket nem teljesítette

51 fő

2017/2018-as tanév esti gimnázium - felnőttoktatás

2017. 10. 01. létszám

17 fő

Új beiratkozó a tanév során

1 fő

Összesen:

18 fő

ebből a tanév során tanulói jogviszonya megszűnt:

1 fő

2018. 06. 15-én a tanévet befejezte

17 fő


Sikeres érettségi vizsgát tett

-

Eredményes javítóvizsgát tett

2 fő

A 2018-2019-es tanévben évfolyamismétlő

-

Nem lépett tovább

10 fő

ebből

eredménytelen javítóvizsgát tett

-

a tanulmányi követelményeket nem teljesítette

10 fő


A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Szakkörök igénybevételének lehetősége

Az intézményben a tanulók igényei szerint biztosítunk lehetőséget szakkörök alakítására (irodalmi szakkör, dráma szakkör, tánc szakkör, filmklub).

Mindennapos testedzés lehetősége

Iskolánkban a mindennapos testedzés biztosítása érdekében az alábbi időpontokban tartunk sportköri foglalkozásokat:

Páros hét: hétfő, kedd, csütörtök, péntek délután

Páratlan hét: kedd, szerda, csütörtök, péntek délután

A részvétel minden tanuló számára térítésmentes.

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Elérhető itt

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Elérhető itt

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

2018. október 01.

1/A

21

9/A

34

9/B

30

9/C

28

10/A

39

11/A

37

9/D

28

10/D

25

11/D

17

12/D

14

9/E

12

9/F

17

10/F

10

10/G

10

11/G/F

24

12/G/F

17